Przedszkole Miejskie nr 16 w Ostrołęce

Strona Podmiotowa BIP

Opłaty

___________________________________________________________
Zasady odpłatności za przedszkole

1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. (Paragraf 1 Uchwały 271/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2017 r).

2. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w paragrafie 1 Uchwała Nr 271/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka wynosi 1 zł za godzinę zajęć.

3. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,60 zł i obejmuje zakup surowców potrzebnych do przygotowania posiłków.
4. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnione są dzieci oraz pracownicy przedszkola. Pracownicy oprócz stawki żywieniowej ponoszą również koszt przygotowania posiłku zgodnie z aktualną kalkulacją.

5. Ustalone opłaty wnosi się z dołu za miesiąc, w którym dziecko korzystało z żywienia
w przedszkolu, najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca. Kwota opłaty za żywienie zostaje wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby obecnych dni w danym miesiącu przez dzienną stawkę żywieniową.

6. W przypadku rezygnacji z żywienia w trakcie trwania miesiąca, rozliczenie płatności nastąpi w następnym miesiącu.

7. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka uczęszczającego do przedszkola mogą ubiegać się o dofinansowanie dożywiania z MOPR w Ostrołęce. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę udzielania ulgi w opłatach za wyżywienie dziecka w przedszkolu, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.
___________________________________________________________